شرکت سولفورین آبادان

این شرکت در سال 1359 در شهر صنعتی آبادان و با سرمایه 250 میلیارد ریال فعالیت خود را آغاز کرد. فعالیت این شرکت ، تولید 40 هزار تن کربنات سدیم در سال است. زمینه های فعالیت این شرکت تولید کربنات سدیم سنگین، تهیه طرحهای توجیهی فنی واقتصادی جهت طرحهای شیمیایی می باشد